Meidwaan as net?


"Sa'n sylalvestêdetocht, is dat foar my?" fregest dy faaks ôf. Dat is in drege fraach om samar te beantwurdzjen mar wy sille dy besykje te helpen. Dêrfoar hawwe wy fansels wol wat gegevens nedich. Folje de ûndersteande fragen yn en wy sille sjen wat wy der fan meitsje kinne.Stichting Ramon scoort tegen kanker Warkumer ierdewurk Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker In hardstikkene goed doel Recreatieschap Marrekrite